neděle 29. listopadu 2015


A R C H I T E K T U R A  A   A R C H I T E K T I  

J E N  T A K

--------------------------------
Vydala Nová Forma, 2015
 
Během profesního života jsem měl příležitost vyzkoušet si snad všechny typy úkolů, s jakými se architekt může v návrhové a projekční praxi setkat, abych nakonec, na závěr kariéry, okusil i jaké je to učit. Učitelování mě pak přimělo srovnat si myšlenky a uklidit si sám v sobě, což jsem celá léta, kdy jsem žil v permanentním projektantském zápřahu, odkládal. Výsledkem tohoto generálního úklidu je i knížka, kterou tady představuji:
 

Berte ji jako autorův (tedy můj) pokus vypsat se odlehčeným tónem a srozumitelným jazykem z přemýšlení o věcech, které někomu mohou připadat nelehké a nesrozumitelné; jsou to ale, aspoň podle mého názoru, věci, které se dotýkají a ovlivňují život bez výjimky každého, a tak snad neuškodí, když bude na světě o jednu příležitost, jak o nich získat aspoň nějaké povědomí, víc. Komu je tedy knížka určena a v čem by mu její přečtení mohlo být užitečné?
Tomu, kdo má sklon považovat v názvu obsažené téma za pouhou zbytečnou komplikaci jinak jednoduchého běhu věcí by mohla pomoci pochopit roli architektury a jejích tvůrců při formování umělého prostředí, v němž je nám všem souzeno žít od rána do večera, sedm dní v týdnu. Studentům architektury nabízí rozšíření hloubkového rozměru poznání, zprostředkovaného školou, povědomím  o horizontálních vazbách a souvislostech budoucího povolání a zpřesnění jejich představ o praxi; středoškolákům stojícím před volbou budoucí profesní orientace a jejich blízkým umožňuje nahlédnout za dveře oboru, do kterého se možná právě rozhodují vstoupit.
Potěšilo by mě, kdyby se moje knížka dostala také mezi investiční pracovníky a zastupitele na radnicích středních a větších měst, která (ta města) bývají v okruhu svého působení významnými stavebníky a jejichž (těch pracovníků a funkcionářů) činnost často velmi zásadně ovlivňuje kvalitu umělé životní scény a tím i života nás všech.
Všem, kdo jsou kdekoliv a v jakékoli pozici činní na poli architektury pak nabízí příležitost porovnat vlastní zkušenosti s názory kolegy, který přemohl ostych i vrozenou lenost a našel v sobě sílu, ale hlavně troufalost, k veřejnému literárnímu vystoupení.
Nakonec přiznávám, že bych byl docela rád, kdyby se ti i oni vedle toho všeho při četbě ještě navíc taky aspoň trochu bavili, jako jsem se bavil já, když jsem knížku sestavoval z poznámek psaných původně jen pro sebe ...
 

Na  181  stránkách formátu A5 v měkké vazbě doplňuje text 26 kreseb s komentářem, 
na obálce je výřez z obrazu Zbyňka Sedleckého „Offices“ (orig. 200/140 cm) z r. 2008.

xxx

Kromě jiných nabízí knížku e-shop STAHUJKNIHY.CZ na adrese
 xxx

 Z  O B S A H U :

… O umělém prostředí … Architektura a její příbuzní …
... Jak přichází architektura na svět … Co s krásou … Jak být dobrým klientem …
... Betonová džungle … Domy a lidé … Chvála plotu ... O soutěžení … O územních rezervách …
... Architekt a město …
 
xxx
 

U K Á Z K Y   Z   T E X T U  : 

 
…O UMĚLÉM PROSTŘEDÍ:
Čím začít povídání o architektuře? No, říká se, že nejlepší je vzít to rovnou od začátku. Kde ale hledat začátek architektury? Ve středomořské antice? Ve starém Egyptě? V Mezopotámii, nebo ve starověké Číně? Tam všude, mám-li věřit tomu, co vyvozují odborníci z pozůstatků těchto kultur, byla už architektura dávno etablovaným oborem. Za jejími počátky bude třeba jít hlouběji proti toku času do dob a kultur, ze kterých se toho dodneška dochovalo mnohem méně, než z těch dříve zmíněných. Proto toho ale o nich také mnohem méně víme a tak mi snad bude prominuto, že zapojím trochu fantazii a vypomohu si fabulací. Představuji si, jak ...... krajinou táhne tlupa kočujících pralidí, když se na obzoru objeví bouřka a nezbývá než se rychle pustit do hledání úkrytu; žádná jeskyně ani jiná přírodní dutina není v dohledu, a tak je rychle zvolen vhodný strom, pramuži táhnou z pralesa nalámané větve a opírají je o kmen stromu pěkně dokola, tlustým koncem nahoru a listím ve směru stékající dešťové vody, pramámy a praděcka už se hrnou dovnitř a prachlapi za nimi, když vtom se jeden zastaví, poodstoupí, přimhouří oči, nakloní hlavu na stranu, pak přistoupí k právě dokončenému přístřeší, uchopí jednu z větví, které ho tvoří, chvíli zamyšleně váhá a pak ji položí jen kousek vedle a malounko šikměji, než původně ležela; ještě jednou poodstoupí aby si prohlédl výsledek svého zásahu, radostně zakřepčí, spustí se na všechny čtyři a vklouzne do úkrytu k ostatním…
Ejhle, právě jsme byli svědky proměny prostého pra-stavitelského výkonu v novou, mnohem rafinovanější kvalitu pra-architektury i zrození prvního pra-architekta… 

… ARCHITEKTURA PODRUHÉ:
…Slyšel jsem o učiteli, který před lety na gymnáziu překvapoval své studenty tvrzením, že literatura je soubor všech písemných projevů bez rozdílu druhu, rozsahu a účelu vzniklých v dané době na sledovaném území. Ta definice je elegantní ve své jednoduchosti a pan profesor si tím možná jen ulehčoval nevděčný úkol vysvětlit hordě gymnaziálních puberťáků nesnadný pojem. Ve skutečnosti ale asi každý cítí rozdíl mezi románem a tramvajovou jízdenkou a do kategorie literatura by bez dlouhého přemýšlení zařadil pouze jeden z obou produktů lidského ducha.
Kdybych aplikoval přístup pana profesora na předmět našeho zájmu, dojdu k definici, že architektura je soubor všech stavebních projevů bez rozdílu druhu, rozsahu a účelu vzniklých v dané době na sledovaném území. Podle takto postavené definice bych musel status architektonického díla přiznat nové univerzitní knihovně stejně jako sousedovu chlívku pro kozu. To je na první pohled absurdní, protože jsme zvyklí slovu architektura rozumět nejenom jako prostému označení věci (podobně jako je tomu ve slovech dům, strom, květina), ale vnímáme to slovo také jako označení určité specifické kvality. Z celého souboru stavebních děl, která nás obklopují, jsme zvyklí a ochotní pod pojmem architektura ve smyslu architektonické dílo rozumět pouze některá. Která to jsou?...  

… O HODNOCENÍ ARCHITEKTURY:
Líbí se vám slovní spojení kvalitní architektura? A co si pod ním představíte, když se s ním někde setkáte? Což mimochodem není nic výjimečného; o kvalitní architektuře mluví při nejrůznějších příležitostech kdekdo, od dutohlavů, kteří si interesantně znějícím výrazivem vylepšují osobní image, po respektované odborníky, ke kterým chovám úctu – aniž bych jim ovšem, pokud jde o užití uvedeného výrazu, byl schopen porozumět. Co tím ksakru myslí když o něčem prohlásí, že to je, nebo naopak není kvalitní architektura? A kde berou to sebevědomí vypustit takový jednoduchý a jednoznačně se tvářící soud na veřejnosti z úst? Copak nevědí, kolikrát už čas obrátil podobné kategorické soudy naruby? Kvalitní bicykl, automobil, kamera, mobil nebo pitná voda - tomu se dá rozumět, ale kvalitní architektura? Co je to?...   

... JAK BÝT DOBRÝM KLIENTEM:
Vznik architektury je vždycky a z principu týmová hra a výsledek záleží jako u každé jiné týmové hry na souhře hráčů. Jak jsme zjistili už dříve, patří k nejdůležitějším spoluhráčům architekta stavebník. Zkusme se zamyslet, jaké vlastnosti by měl mít, aby jako klient vytvořil se svým architektem dobrý tým s nadějí podat společně výkon, za který se jeden ani druhý nebudou muset stydět…  

… JAK ROZEZNAT BUDOUCÍHO ARCHITEKTA:
Většina univerzit při přijímání studentů ke studiu architektury zkoumá u uchazečů, vedle obecného rozhledu a příčin i hloubky jejich zájmu o obor, hlavně dvě věci – za první prostorovou představivost a za druhé schopnost vyjadřovat se graficky, tj. kreslit. Možná je to tak správně pokud jde o ověření předpokladů pro zvládnutí studia. Beru-li ale vstup do studia také jako první krok do profese, pak je to podle mě málo. Má zkušenost říká, že by každý adept měl prokázat ještě (a možná především) i jiné, další předpoklady.
Kdyby to bylo na mně, pokusil bych se nejdříve zjistit, jestli jemu (nebo jí) nechybí …

xxx